วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน ภาษาไทย


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                         ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  ๓
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความฝันนั้นเป็นจริงได้                 เวลา  ๓  ชั่วโมง
เรื่อง  คำที่ใช้ รร (รหัน)                                                     การเรียนรู้เวลา  ๑  ชั่วโมง
 

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท. ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังขภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด มฐ.ท ๑.๑ ป.๓/๑  อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด มฐ.ท. ๔.๑ ป.๔/๑  การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
สาระสำคัญ  คำที่ใช้ รร เรียกว่า ร หัน ออกเสียง อัน บรร อ่านว่า บัน (บอ-อัน-บัน)
จุดประสงค์
            ๑.นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ใช้ รร (ร หัน) เป็นตัวสะกดได้    อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
๑.ความรู้ (K)
            ๑.นักเรียนอ่านคำที่เขียนสะกดด้วยตัว รร (ร หัน) ได้อย่างถูกต้อง
            ๒.นักเรียนสามารถอ่านคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน) ได้อย่างถูกต้อง
๒.ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)
            ๑.กระบวนการอ่านคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน)
            ๒.ทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน)
๓.คุณลักษณะ (A)
            ๑.นักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนที่ดี


สมรรถนะสำคัญ
            ๑.มีความสามารถในการสื่อสาร
            ๒.มีความสามารในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ๑.มีวินัย
            ๒.ใฝ่เรียนรู้
            ๓.มุ่งมั่นในการทำงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
๑.ขั้นนำ
            -ครูทักทายนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียน
            -ครูสอนนักเรียนร้องเพลง รร (ร หัน) จากวีซีดีเพลง
๒.ขั้นสอน
            -ครูสอนและให้ความรู้เรื่องการอ่านคำ และเขียนคำที่ใช้ รร   (ร หัน)
            -ครูเปิดให้นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบการอ่านและเขียนคำ ที่ใช้ รร (ร หัน) จากหนังสือเรียน              อิเล็ทรอนิกส์
๓.ขั้นสรุป
            -ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนร่วมกัน
            -ครูตอบคำถามและข้อซักถามปัญหาในชั้นเรียนแก่นักเรียน
สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
สื่อ
                    ๑.หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นปีที่ ๔
                        ๒.วีซีดีเพลง คำที่ใช้ รร (ร หัน)
                        ๓.หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง คำที่ใช้ รร (ร หัน)
แหล่งเรียนรู้
          ๑.ห้องเรียน1 ความคิดเห็น: