วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน ภาษาไทย


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย                                         ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  ๓
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความฝันนั้นเป็นจริงได้                 เวลา  ๓  ชั่วโมง
เรื่อง  คำที่ใช้ รร (รหัน)                                                     การเรียนรู้เวลา  ๑  ชั่วโมง
 

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท. ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท. ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังขภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด มฐ.ท ๑.๑ ป.๓/๑  อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว
ตัวชี้วัด มฐ.ท. ๔.๑ ป.๔/๑  การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
สาระสำคัญ  คำที่ใช้ รร เรียกว่า ร หัน ออกเสียง อัน บรร อ่านว่า บัน (บอ-อัน-บัน)
จุดประสงค์
            ๑.นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ใช้ รร (ร หัน) เป็นตัวสะกดได้    อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
๑.ความรู้ (K)
            ๑.นักเรียนอ่านคำที่เขียนสะกดด้วยตัว รร (ร หัน) ได้อย่างถูกต้อง
            ๒.นักเรียนสามารถอ่านคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน) ได้อย่างถูกต้อง
๒.ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P)
            ๑.กระบวนการอ่านคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน)
            ๒.ทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยตัว รร (ร หัน)
๓.คุณลักษณะ (A)
            ๑.นักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนที่ดี


สมรรถนะสำคัญ
            ๑.มีความสามารถในการสื่อสาร
            ๒.มีความสามารในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ๑.มีวินัย
            ๒.ใฝ่เรียนรู้
            ๓.มุ่งมั่นในการทำงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
๑.ขั้นนำ
            -ครูทักทายนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียน
            -ครูสอนนักเรียนร้องเพลง รร (ร หัน) จากวีซีดีเพลง
๒.ขั้นสอน
            -ครูสอนและให้ความรู้เรื่องการอ่านคำ และเขียนคำที่ใช้ รร   (ร หัน)
            -ครูเปิดให้นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบการอ่านและเขียนคำ ที่ใช้ รร (ร หัน) จากหนังสือเรียน              อิเล็ทรอนิกส์
๓.ขั้นสรุป
            -ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนร่วมกัน
            -ครูตอบคำถามและข้อซักถามปัญหาในชั้นเรียนแก่นักเรียน
สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
สื่อ
                    ๑.หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นปีที่ ๔
                        ๒.วีซีดีเพลง คำที่ใช้ รร (ร หัน)
                        ๓.หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง คำที่ใช้ รร (ร หัน)
แหล่งเรียนรู้
          ๑.ห้องเรียนความสำคัญของ E-Learning


ควสามสำคัญของ E-Leaning
E-Learning เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกทั้งในเรื่องเวลา สถานที่และค่าใช้จ่าย ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ อยู่ในรูปแบบของสื่อผสมแบบ ดิจิทัล (Digital Multimedia) ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง และวีดิทัศน์เหมาะกับการศึกษายุคใหม่  เป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะสำคัญของ E-learning  มีดังนี้
               1.  Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการของผู้เรียน เพราะหน่วยงานได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งบริการจัดทำเป็นชุด CD เพื่อใช้ในลักษณะ Offline ให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ แต่ยังไม่พร้อมในระบบอินเทอร์เน็ต
                2.  Multimedia สื่อที่นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
                3.  Non-Linear ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นำเสนอได้ตามความต้องการ
               4.  Interactive ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ย่อมทำให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพิ่มส่วนติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบเมล์ ICQ, Microsoft Messengerและสมุดเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

ประเภท E-learning  ได้แก่
1. แบบการสอน (Instruction)                                         5. แบบสร้างเป็นเกม (Game)
2. แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial)            6. แบบการแก้ปัญหา (Problem Solving)
3. แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)        7. แบบทดสอบ (Test)
4. แบบสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation)              8. แบบสร้างสถานการณ์เพื่อให้ค้นพบ (Discovery)

ประโยชน์ของการเรียนการสอน E-learning
-เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน            
-สนับสนุนการเรียนการสอน
-เกิดเครือข่ายความรู้                                          
-ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
-เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

ประวัติส่วนตัว
ชื่่อ   นายธีรชาติ   นามสกุล   พงศ์นฤมิตร   รหัสนักศึกษา  ๕๓๑๘๑๐๑๐๑๑๘

สาขา  ภาษาไทย  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เกิดวันอาทิตย์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๓๔   ปีมะแม

ที่อยู่ ๑๐๘ ม. ๒ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  ๕๒๑๒๐

คติประจำใจ  "ไม่ได้อยากที่จะเป็นคนดี แค่อยากเป็นคนอยู่กับอื่นแล้วมีความสุข"

นิสัยส่วนตัว   เป็นคนอารมณ์ดี ชอบพูดชอบคุย รักสนุก ไม่ชอบอยู่กับความเงียบ

ความคาดหวังในอนาคต  อยากเป็นครูที่ดีของสังคม ที่พร้อมจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อาหาจานโปรด  ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ   น้ำสุดชอบ  น้ำเผืกปั่นนมสด

ผลไม้ที่ชอบทานที่สุด  แตงโมจินตราลูกโต